Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Offertes en orderbevestigingen
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Levering en verzending
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7 – Garanties en reclames
Artikel 8 – Aansprakelijkheid voor schade
Artikel 9 – Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Artikel 10 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Knowing Fashion VOF en haar wederpartij, waaronder alle door Knowing Fashion gedane online en offline aanbiedingen en met Knowing Fashion gesloten en te sluiten overeenkomsten met de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Wederpartij).

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere Wederpartij gehandhaafd en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de Wederpartij.

1.3 Identiteit van de ondernemer:

Knowing Fashion VOF;
Dorpsplein 11, 2042JK Zandvoort
Telefoonnummer: +31653892679
E-mailadres: info@knowingfashion.com
KvK-nummer: 65243609
Btw-identificatienummer: NL856034964B01

Artikel 2 – Offertes en orderbevestigingen

2.1 Alle door Knowing Fashion gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Knowing Fashion de bestelling schriftelijk dan wel elektronisch bevestigt nadat de Wederpartij op de website een bestelling heeft geplaatst, dan wel een order heeft geplaatst bij een van de agenten van Knowing Fashion.

2.3 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Voor zover niet anders is bepaald, zijn alle prijzen van Knowing Fashion exclusief B.T.W. en in Euro’s.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de overeengekomen prijs exclusief kosten van vervoer (zoals porto- en verpakkingskosten), laden en lossen.

3.3 De door Knowing Fashion opgegeven prijzen, kosten of honoraria zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is Knowing Fashion gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Knowing Fashion behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden als een vooruitbetaling van 100%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Een betaling dient door de Wederpartij steeds te geschieden zonder het recht enige aftrek of korting toe te passen en zonder haar prestatie op te schorten of van enige prestatie zijdens Knowing Fashion afhankelijk te (doen) stellen.

4.3 Knowing Fashion is gerechtigd te verlangen dat door de Wederpartij zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. De wijze van zekerheidstelling staat ter keuze van Knowing Fashion. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Knowing Fashion geeft haar het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4.4 Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de Wederpartij jegens Knowing Fashion uit hoofde van alle tussen de Wederpartij en Knowing Fashion gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Knowing Fashion geleden en te lijden schade.

4.5 Ingeval van te late betaling is Knowing Fashion gerechtigd een contractuele rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.

4.6 Voorts is de Wederpartij, zodra zij in de nakoming van haar verplichting tekortschiet, alle kosten verschuldigd, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, die worden veroorzaakt door het (laten) innen van de vordering op de Wederpartij.

4.3 De Wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan Knowing Fashion te verrekenen met een vordering op Knowing Fashion.

Artikel 5 – Levering en verzending

5.1 Knowing Fashion bepaalt de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Het risico voor de zaken gaat over op de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken in de macht van de Wederpartij zijn gebracht.

5.3 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft Knowing Fashion de keuze dit deel te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke levering, moeten door de Wederpartij worden voldaan binnen de betalingstermijn.

5.4 De opgegeven levertermijn gaat in zodra Knowing Fashion de door de Wederpartij verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.5 Bij aflevering van de zaken door Knowing Fashion bij de Wederpartij, wordt degene die aanwezig is ten tijde van de levering van de zaken bevoegd geacht tot inontvangstneming.

5.6 Zolang de Wederpartij in gebreke blijft een of verscheidende facturen na hun vervaldag te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Knowing Fashion de bestelling(en) te annuleren en een schadevergoeding te vorderen.

5.7 Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Knowing Fashion raakt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en de Wederpartij kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet Knowing Fashion derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

5.8 Indien levering op afroep is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht tot een regelmatige afname, zoveel mogelijk verdeeld naar tijdsevenredige hoeveelheden, een en ander in redelijkheid en in overleg met Knowing Fashion te bepalen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de Wederpartij niet de volledige koopprijs met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Knowing Fashion wegens toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij ter zake heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Knowing Fashion zich de eigendom van de zaken voor.

6.2 De Wederpartij is gerechtigd de zaken op de voor haar bedrijfsvoering normale zakelijke wijze te vervreemden. Daarbuiten mag de Wederpartij evenwel de zaken, waarop Knowing Fashion haar eigendomsrecht heeft voorbehouden, niet aan derden in pand geven, verkopen of anderszins daarop beperkte rechten vestigen dan wel daarover beschikken. Indien de Wederpartij op grond van de bestaande situatie moet aannemen dan wel voorzien dat zij niet meer in staat is, dan wel zal zijn, aan haar zakelijke verplichtingen te voldoen, is zij niet langer gerechtigd over de zaken te beschikken. De Wederpartij zal Knowing Fashion dan onmiddellijk schriftelijk verwittigen en dient desverlangd de zaken onverwijld tot Knowing Fashion haar beschikking te houden en te stellen. De Wederpartij dient Knowing Fashion onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbeslagneming van haar zaken. De Wederpartij is gehouden die zaken op haar kosten te verzekeren tegen alle risico’s waaronder brand, ontploffing, inbraak of diefstal, en Knowing Fashion desverlangd de ter zake opgemaakte polissen te tonen.

6.3 De Wederpartij is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door Knowing Fashion aan haar geleverde zaak.

6.4 De Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Knowing Fashion mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op vorderingen die de Wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. In dat geval heeft Knowing Fashion tevens het recht te kiezen voor een openbaar of stil pandrecht.

Artikel 7 – Garanties en reclame

7.1 Knowing Fashion staat ervoor in dat de volgende door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen die in het handelsverkeer in haar sector daaraan algemeen gesteld plegen te worden.

Geringe in de handel toelaatbare geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht, e.d. leveren geen grond op voor reclames. De Wederpartij is verplicht de zaken onmiddellijk na levering deugdelijk te keuren, tenzij is overeengekomen dat keuring op een eerder moment plaatsvindt.

7.2 Voor de zaken als bedoeld in artikel 7.1, geldt een garantietermijn van 6 weken na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

7.3 De verleende garantie vervalt in ieder geval, maar niet uitsluitend, bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, of indien de Wederpartij Knowing Fashion onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht tijdig te verhelpen.

7.4 Buiten de zaken als bedoeld in artikel 7.1 is geen garantie van toepassing.

7.5 Indien de aldus door de Wederpartij gekeurde zaken als bedoeld in artikel 7.1 door of namens de Wederpartij zijn goedgekeurd, heeft de Wederpartij niet meer het recht te reclameren over de kwaliteit van de geleverde zaken en/of de staat waarin deze verkeren.

7.6. Voor het overige dient – indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt – door de Wederpartij binnen vijf dagen na levering schriftelijk bij Knowing Fashion gereclameerd te worden onder opgave van de concrete bezwaren of klachten van de Wederpartij.

7.8 Bij gebreke van reclame binnen de hiervoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen.

7.7 Beantwoordt een zaak als bedoeld in artikel 7.1 niet aan de overeenkomst, dan is Knowing Fashion jegens de Wederpartij tot niet meer gehouden dan het terugnemen van de zaak of zaken en – naar keuze van Knowing Fashion – vervanging daarvan door andere zaken die wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan wel creditering van de koopprijs met gelijktijdige ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid voor schade

8.1 Knowing Fashion is niet aansprakelijk voor bij de Wederpartij ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van Knowing Fashion of van door haar ingeschakelde derden.

8.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Knowing Fashion voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Knowing Fashion of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.3 Knowing Fashion is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve aanduidingen, al dan niet door derden aangebracht, op etiketten (materialen, bestanddelen, etc.), prijslijsten, folders, brochures etc.

8.4 De aansprakelijkheid van Knowing Fashion blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

8.5 Indien om welke reden dan ook geen van de onder artikel 8.4 bedoelde verzekering(en) aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Knowing Fashion beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Knowing Fashion aan de Wederpartij in drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de Wederpartij tijdig is voldaan, met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

8.6 Indien Knowing Fashion ter zake enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is de Wederpartij gehouden Knowing Fashion ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te Vergoeden hetgeen zij aan die derde zou moeten voldoen.

8.7 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de Wederpartij met de schade en met Knowing Fashion als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 9 – Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Knowing Fashion in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van Knowing Fashion haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

9.2 Onverminderd de aan Knowing Fashion toekomende rechten heeft Knowing Fashion het recht, indien zij door omstandigheden buiten haar schuld en risicosfeer wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst gedurende de overmacht-periode naar haar keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, en zonder dat dit tot enige vermindering van de prijs voor het reeds geleverde zal leiden.

9.3 Indien Knowing Fashion door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, en deze situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Knowing Fashion is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

9.4 Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van de Wederpartij overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, heeft Knowing Fashion het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat Knowing Fashion deswege tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering die Knowing Fashion ten laste van de Wederpartij heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.